தரவுச் சுரங்கம் - 12

தரவுச் சுரங்கமும் (Data Mining), நிகழ்தரவு பகுப்பாய்வு முறையும் (Online Analytical Processing) ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை மட்டுமல்ல. ஒன்றையொன்று சார்ந்தும் இருப்பவையாகும். இரண்டுமே வியாபார நுண்ணறிவைப் பெறுதற்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

தரவுச்சுரங்கத்தின் முக்கியப் பயன்கள் அல்லது நோக்கங்கள்:

 1. தரவிலிருக்கும் பாங்குகள் அல்லது திரும்பத் திரும்ப வரும் வார்ப்புகளைக் கண்டறிதல். (Hidden Patterns)
 2. பெருந்தரவினைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்
 3. எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழக் கூடும் என்று கணித்தல்
 4. தரவு சார்ந்த முடிவெடுத்தல்

தரவுச் சுரங்கத்தின் உறுப்புகள்:

 1. தரவு குறித்த அறிவுத்தளம் (knowledge base)
 2. தரவுச் சுரங்கப் பொறியமைப்பு
 3. தரவிலிருக்கும் வார்ப்பு/மாதிரி/பாங்கு கண்டறியும் உறுப்பு
 4. பயனர் இடைமுகம் (User Interface)

தரவுச் சுரங்கத்தின் படிநிலைகளாவன:

 1. வியாபாரம் குறித்த புரிதல் (business understanding)
 2. தரவு குறித்த புரிதல் (data understanding)
 3. தரவு தயார்படுத்தல் (data preparation)
 4. மாதிரி உருவாக்கம் (pattern designing)
 5. அளவிடுதல்/சீரமைத்தல்/சரிபார்த்தல் (evaluation)
 6. பயன்பாட்டுக்கு விடுதல் (deployment)

தரவுச் சுரங்கத்தில் பயன்படுத்தும் உத்திகள்:

 1. பகுத்தல் (Classification)
 2. தொகுத்தல் (Clustering)
 3. கணித்தல் (Regression)
 4. விளிம்பு கண்டறிதல் (Outliers)

நிகழ்தரவு பகுப்பாய்வு முறையின் பயன்கள்:

 1. தரவில் பல்பரிமாணம் உணர்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல்
 2. நடந்து முடிந்த/நடக்கின்ற நடவடிக்கைகளை ஆராய்தல்
 3. குறிப்பிட்ட கால அளவில் தரவு சார்ந்த முடிவெடுத்தல்

நிகழ்தரவு பகுப்பாய்வு முறையில் கனதரவில் பயன்படுத்தும் செயல்பாடுகள்:

 1. அச்சு அமைப்பு (Pivoting)
 2. பகடை/பாய்ச்சிகை (Dicing)
 3. துண்டாடுதல்/வெட்டுதல் (Slicing)
 4. துளையிடல் (Drilling Down)
 5. உருட்டுதல் (Rolling Up)

நிகழ்தரவு பகுப்பாய்வின் முக்கிய வகைகள்:

 1. பல்பரிமாணப் பகுப்பாய்வு (Multidimensional OLAP)
 2. உறவுமுறை பகுப்பாய்வு (Relational OLAP)
 3. கலப்பின பகுப்பாய்வு (Hybrid OLAP)

அப்பப்பா! வியாபாரத் தகவல்களை ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பதற்குத் தான் எத்தனைகருவிகள்? எத்தனை வழிமுறைகள்? எத்தனை படிநிலைகள்? இப்பெருந்தரவுக் காலத்தில் வியாபார நுண்ணறிவினைப் பெறுவது அவ்வளவு எளிதா என்ன? இருந்தாலும் அடிப்படைக் கணிதமும், புள்ளியியலும் எனும் உளியையும் கடப்பாறையையும் கொண்டு தான் இந்தத் தரவுச் சுரங்கத்தைப் பலரும் வெட்டி உள்ளிருக்கும் விலைமதிக்க முடியாத செல்வங்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். முடிந்த வரையில் இதில் முக்கியமானவற்றை அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் நாம் காண்போம்.


Author: ரத்தினகிரி

ரத்தினகிரி சுப்பையா

-பட்டயக் கணக்காளர் - ஆசிரியர் - தரவு பகுப்பாய்வு ஆர்வலர்